Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

Oregon Judicial Department Logo

Thủ tục khiếu nại cho những vấn đề Tiếp Cận Ngôn Ngữ Tòa Án

Chúng tôi mời quý vị tham dự OJD để có cơ hội hiểu thêm về sự tham gia và hợp tác, và gọi văn phòng của chúng tôi để được thông tin hữu dụng. Nếu ai nghĩ rằng mình đã bị từ chối không cho tiếp cận đúng ngôn ngữ của Phục Vụ Bộ Tư Pháp Oregon, chúng tôi muốn được biết ngay lập tức. Nếu bạn có khiếu nại, xin vui lòng điền đơn khiếu nại trên mạng. Chúng tôi sẽ liên lạc tới quý vị để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.

Bộ Tư Pháp Oregon chuyên dụng để cung cấp tiếp cận ý nghĩa của các Chương Trình và phục vụ cho cá nhân sử dụng các dịch vụ trong tòa án không thành thạo Anh ngữ.
 
Bộ Tư Pháp Oregon (OJD) đã lập một thủ tục để cung cấp sự duyệt xét đúng lúc về những khiếu nại hay quan tâm gán cho vi phạm luật pháp hay những trở ngại quan tâm tới phục vụ tiếp cận ngôn ngữ. Đơn khiếu nại và các thông tin bằng tiếng Anh, Hàn Quốc, Nga, Tây Ban Nha, Truyền Thống Trung Quốc, và Việt. Chúng tôi có thể cung cấp thông dịch viên cho thủ tục khiếu nại và đơn khiếu nại cho các ngôn ngữ khác.
 

Thông báo về Luật Liên Bang

Phần 602 Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền liên bang năm 1964, 42 U.S.C. 2000d nói rằng "không có những ai ở Hoa Kỳ sẽ, bị dùng lý do chủng tộc, màu da, hay nguồn gốc quốc gia, để không được tham dự, bị từ chối quyền lợi, hay bị kỳ thị bởi bất cứ chương trình hay sinh hoạt được hỗ trợ tài chính của liên bang.
 

Thủ Tục Nội Bộ OJD

 1. Cá nhân cho rằng mình bị kỳ thị bởi Bộ Tư Pháp Oregon hay nhân viên của họ đã từ chối không cung cấp phục vụ tiếp cận ngôn ngữ phải nộp lên đơn khiếu nại càng sớm càng tốt, nhưng không được trể hơn 45 ngày sau khi cho là đã vi phạm. Đơn khiếu nại phải:
  1. Nộp lên bằng văn bản, đề ngày, và chữ ký của người đã gán bị kỳ thị hay một người cho được quyền đại diện;
  2. điền tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ điện thư của cá nhân (và người đại diện, nếu đã dùng) đang nộp lên;
  3. diễn tả sơ, nhưng với đầy đủ chi tiết, các trường hợp vi phạm đã gán cho; và
  4. cho biết ngày, địa điểm, bản chất của sự việc xảy ra, gồm có tên, nếu biết, của bất cứ nhân viên chính thức hay nhân viên đã liên quan, và tên của bất cứ ai chứng kiến sự kiện.
 2. Những ai đã kiện rằng bị kỳ thị phải nộp đơn khiếu nại với Phục Vụ Tiếp Cận Ngôn Ngữ Toà Án OJD như sau:
  •   Đơn: đơn khiếu nại trên mạng
     Điện thư: court.interpreter.program@ojd.state.or.us
    Gởi tới:
   Court Language Access Services
   ATTN:Program Manager
   Oregon Judicial Department
   1163 State Street
   Salem, OR 97301
    số fax: 503-961-7636

   Phục Vụ Tiếp Cận Ngôn Ngữ Tòa Án sẽ giới thiệu những khiếu nại nộp lên chống lại nhân viên hay quản lý của Chương trình Phục Vụ Tiếp Cận Ngôn Ngữ Tòa Án cho người chỉ định của Văn Phòng Hành Chính Tòa Án Tiểu Bang, người đó sẽ đảm bảo duyệt xét vấn đề công bằng.

   " Khiếu nại nặc danh hay khiếu nại không được cung cấp bằng văn bản sẽ không được điều tra."
 3. Tất cả các khiếu nại sẽ được thông báo bằng văn bản của Phục Vụ Tiếp Cận Ngôn Ngữ Tòa Án OJD kể từ khi nhận được đơn khiếu nại trong vòng 10 ngày làm việc.
 4. Một sự điều tra, như có thể thích hợp, phải thực hiện theo cách nộp đơn khiếu nại. Quá trình không chính thức cung cấp cho cá nhân và người đại diện của họ, nếu có, một cơ hội để gửi thông tin hay bằng chứng liên quan đến việc khiếu nại.
 5. Bộ Tư Pháp Oregon sẽ gởi một bản sao của quyết định bằng văn bản cho biết sự khiếu nại có hợp lệ và bất kỳ giải quyết gì, cho người đã kiện bị kỳ thị không trể hơn 45 ngày sau khi nộp đơn khiếu nại.
 6. Phục Vụ Tiếp Cận Ngôn Ngữ Tòa án sẽ giữ các hồ sơ và tài liệu liên quan tới đơn khiếu nại cho thời gian ba năm.

Yêu Cầu Xem Xét Lại

 1. Người khiếu nại bị kỳ thị có thể yêu cầu xem xét lại trong trường hợp người đó không hài lòng với quyết định bằng văn bản hay nghị quyết. Sự yêu cầu xem xét lại nên được thực hiện trong vòng 45 ngày theo lịch ban hành các quyết định bằng văn bản hoặc nghị quyết và phải được nộp bằng văn bản với:
  •  Gởi tới:
   State Court Administrator
   Supreme Court Building
   1163 State Street
   Salem, OR 97301-2563
  •  Điện thoại503.986.5500
  • Oregon Relay Service – 711
  •  số fax:  503.986.961-7636
 2. Văn Phòng Hành Chính Tòa Án Tiểu Bang sẽ thông báo cho tất cả mọi người kể từ khi nhận được yêu cầu xem xét lại các khiếu nại.
 3. Văn Phòng Hành Chính Tòa Án Tiểu Bang sẽ gởi một bản sao của các văn bản trả lời các yêu cầu xem xét lại cho người kiện mình bị kỳ thị không trể hơn 45 ngày sau khi nhận đơn.
 4. Văn Phòng Hành Chính Tòa Án Tiểu Bang sẽ giữ các hồ sơ và tài liệu liên quan tới bất cứ yếu cầu xem xét lại cho thời gian ba năm.
Sử dụng các thủ tục khiếu nại Bộ Tư pháp không thể nào làm thiệt hại những người đang khiếu nại bị kỳ thị để tìm kiếm các biện pháp khác theo Mục VI chẳng hạn như nộp đơn khiếu nại với các trách nhiệm bộ liên bang, cơ quan, hay tòa án.
 
Các bản sao của thông báo này hay hình thức khác có sẵn theo yêu cầu.

Thông tin liên lạc

 •  Gởi tới:  
  Office of the State Court Administrator 
  Oregon Judicial Department
  Court Language Access Services 
  1163 State Street
  Salem, OR 97301-2563
 •  Điện thoại: 503-986-7004
 •  số fax:  503-961-7636