Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

Oregon Judicial Department Logo

Đơn bằng tiếng Việt


Đơn Ly Hôn (Ly Dị) và Ly Hôn Phối Ngẫu Hợp Thức Hóa (Forms for Dissolution (Divorce) and Dissolution of Registered Domestic Partnership)

Ly Hôn (Ly Dị) cho các Nguyên Đơn có Con em (Dissolution (Divorce) for Petitioners with Children)

 

Đạo Luật Ngăn Ngừa Lạm Dụng Tình Dục (FAPA) Lệnh Cấm

Nộp Đơn Xin Lệnh Cấm (Apply for a Restraining Order)

Chỉnh (thay đổi) Lệnh Cấm (Modifying (Changing) A Restraining Order)

Gia Hạn Lệnh Cấm (Renewing a Restraining Order)


Đạo Luật Ngăn Chặn Lạm Dụng Người Cao Niên & Người Khuyết Tật (Obtaining a Restraining Order)

Xin Lệnh Cấm (Obtaining a Restraining Order)

Gia Hạn (Tiếp Tục Lệnh Cấm) (Renewing (Continuting a Restraining Order))

Ngưng gởi Khuyến Mãi Vé Trúng Thưởng tới cho những người Cao Niên, Khuyết Tật hay Mất Khả Năng (Stopping Sweepstakes Promotional Mailings to Elderly, Disabled or Incapacitated Persons)


Miễn và Hoãn Chi Phí Dân Sự (Fee Deferral and Waiver Forms listed below)

Các Mẫu Đơn Xin Hoãn và Miễn Lệ Phí Được Liệt Kê Dưới Đây (Fee Deferral and Waiver Forms listed below)

Hoãn hay Miễn Lệ Phí – Các Mẫu Đơn cho Cuối Vụ Kiện Được Liệt Kê Dưới Đây (Fee Deferral and Waiver - End of Case forms listed below)


Vụ Kiện Nhỏ (Small Claims)

Vụ Kiện Nhỏ (Small Claims)


Rình Lén (Stalking)

Rình Lén (Stalking)


Lệnh Buộc cho Vào (Forcible Entry Detainer)

Trục Xuất (FED) - Dành Cho Chủ Nhà (Evictions (FEDs) - For Landlords)

Trục Xuất (FED) - Dành Cho Người Thuê Nhà (Evictions (FED) - For Tenants)


Các Mẫu Chứng Thực Di Sản Nhỏ Toàn Tiểu Bang (Statewide Probate Small Estate Forms)

Các Mẫu Chứng Thực Di Sản Nhỏ Toàn Tiểu Bang (Statewide Probate Small Estate Forms)

 

Phạt tiền hoặc giảm phí (Fine or Fee Reduction)

Phạt tiền hoặc giảm phí (Fine or Fee Reduction)