Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

Oregon Judicial Department Logo

Fine Remissions

Governor Kotek’s Order Remitting Traffic Fines, Providing License Reinstatement Opportunity – Did it apply to your case?

Bottom Line: If you lost your driver’s license based on failure to pay fines or appear in court, you may be eligible to get your license back.

On December 1, 2023, Governor Tina Kotek issued an executive order remitting the unpaid fines and fees in thousands of Oregon traffic violation cases in Oregon circuit courts that have resulted in driver’s license suspensions due to failure to pay the fine (FTC) or failure to appear in court (FTA) and that meet additional criteria determined by the Governor. Governor Kotek’s order is a follow-up order to the Order Remitting Traffic Fines issued by former Governor Kate Brown in December 2022. It uses the same criteria but lists additional cases identified by the DMV.  Governor Kotek’s order will have the effect of allowing affected individuals to seek reinstatement of their driver’s license through the Oregon Driver and Motor Vehicle Services(DMV).  

The Oregon Judicial Department (OJD) is responsible for effectuating the Governor’s order for circuit courts.  OJD will notify the DMV when a person no longer owes fines and fees on a circuit court case that is included in the Governor’s order. 

To determine if your circuit court case was included in a Governor’s order, please see the list of the cases included in Governor Kotek’s remission order and the list of the cases included in former Governor Brown’s remission order. OJD will not send individual notices to people with cases affected by either order. 

If you are not sure whether your circuit court case was included in either former Governor Brown or Governor Kotek’s fine remission order, you can look up your record on the free Oregon Judicial Department Online Records Search website (search by your name or your case number). The results will indicate whether you have any fines or fees outstanding for that case. 

If you have questions about how to apply for reinstatement of your driver’s license or other questions related to your driving privileges, please see the DMV’s Fine Remittance Webpage.

For more information about the Governor Kotek’s fine remission order and whether it applies to your specific case(s), please see the links below or review the Frequently Asked Questions (FAQ) from the Governor’s Office.

It is important to note that many of the cases affected by the Governor’s remission order are from Oregon’s municipal and justice courts (not the state circuit courts/OJD). Each individual city municipal court or county justice court is responsible for the remission of fines in those cases. Read the Governor’s FAQ for more information.

Additional Links


Al decretar la gobernadora Kotek la condonación de las multas de infracción de tránsito, el gobierno ha posibilitado la concesión de levantamiento de suspensión de la licencia de conducir. ¿Será que su causa se vio afectada?

Yendo al grano, si se le canceló la licencia de conducir por impago de multas o por incomparecencia, es posible que reúna los requisitos para que se le levante la suspensión de la licencia de conducir. 

El 1 de diciembre de 2023, la gobernadora Tina Kotek decretó la condonación de las multas y las tarifas asociadas con miles de causas de infracción de tránsito en los Juzgados de Primera Instancia de Oregón que terminaron en la suspensión de la licencia de conducir por impago de multas (FTC, por sus siglas en inglés) o por incomparecencia (FTA, por sus siglas en inglés) y que reunían requisitos adicionales establecidos por la gobernadora. El citado decreto complementa al decreto dictado anteriormente por la exgobernadora de Oregón, Kate Brown, en diciembre de 2022. El decreto de la gobernadora Kotek se basa en los mismos criterios que el anterior, pero la Dirección de Tránsito (DMV, por sus siglas en inglés) especifica otras causas que se verán afectadas por este decreto. El citado decreto de la gobernadora Kotek surte el efecto de permitir que los individuos afectados puedan solicitar el levantamiento de la suspensión de la licencia de conducir a través de Servicios de la Dirección de Tránsito de Oregón. 

El Departamento Judicial de Oregón es la entidad gubernamental encargada de implementar el decreto de la gobernadora en los juzgados de primera instancia. Si se tratara de una causa del juzgado de primera instancia en la que la persona afectada ya no deba multas ni tarifas, el antedicho departamento se ocupará de notificar a la Dirección de Tránsito al respecto. 

Si quisiera verificar que su causa no se vio afectada por ninguno de los dos decretos gubernamentales, véase la lista de las causas afectadas por el decreto de condonación de la gobernadora Kotek o  la lista de las causas afectadas por el decreto de condonación de la gobernadora Brown . El Departamento Judicial de Oregón no se encargará de enviar notificaciones individualizadas a las personas afectadas por cualquiera de los decretos. 

Si no tuviera la seguridad de que su causa del juzgado de primera instancia fuera afectada por los decretos de condonación de la exgobernadora Brown y la gobernadora Kotek, puede buscar su historial gratuitamente en el buscador electrónico de registros del Departamento Judicial de Oregón. Conforme a los resultados de la búsqueda, usted podrá verificar si sigue debiendo alguna multa o tarifa en su causa. 

Si tuviera alguna duda acerca de cómo solicitar el levantamiento de la suspensión de la licencia de conducir u otras dudas relacionadas con su licencia de conducir, véase el sitio web para la condonación de multas de la Dirección de Tránsito

Para más información concerniente al decreto de condonación de multas y tarifas de la gobernadora Kotek y para verificar si su causa se vio afectada, véase los enlaces que aparecen a continuación o revise las respuestas a las preguntas más comunes que publicó la gobernación

Cabe recalcar que gran parte de las causas que se vieron afectadas por el decreto de condonación surgieron en los juzgados municipales y de justicia. Sea un juzgado de justicia o municipal, cada juzgado es responsable de condonar las multas correspondientes a las causas. Para más información, léase las respuestas a las preguntas más comunes que publicó la gobernación. 

Enlaces adicionales 

科泰克州長的交通罰金寬免令讓您有機會恢復執照 – 是否適用於您的案件?

基本情況:如果您因為未交罰金或未出庭而失去駕駛執照,您可能能夠恢復執照。

在2023年12月1日,州長蒂娜科泰克發出一項行政命令,寬免了俄勒岡州巡迴法院系統數千件俄勒岡州交通違規案件中的未付罰金及收費;這些案件因罰金拖欠 (FTC) 或被告未出庭 (FTA) 而導致駕照吊銷,同时符合州長規定的其他條件。科泰克州長的命令是前任州長凱特布朗於2022年12月發出的交通罰金寬免令的跟進。新命令採用相同的資格標準,但是包括了 DMV 認定的更多案件。科泰克州長的命令可以允許受影響的人向駕駛人與機動車服務部 (DMV) 申請恢復駕照。

俄勒岡州司法部 (OJD) 負責巡迴法院對州長命令的執行。OJD 將通知 DMV 包括在州長命令中的人士不再拖欠巡迴法庭案件中的罰金或收費。

要確定您的巡迴法院案件是否包括在州長的命令中,請參見州長科泰克寬免令包括的案件清單以及前任州長科泰克寬免令包括的案件清單。OJD 將不會向其案件受到州長命令影響的人另行發送通知。

如果您不確定自己的巡迴法院案件是否包括在前任州長布朗或現任州長科泰克的罰金寬免令中,您可以在免費的俄勒岡州司法部線上記錄查詢網站查找您的記錄 (用您的姓名或案件號碼搜索)。搜索結果將告訴您該案件是否有未付的罰金或收費。

如果您要瞭解如何申請恢復您的駕照,或有其他關於駕駛權利的問題,請參見 DMV 的罰金寬免網站

要進一步瞭解科泰克州長的罰金寬免令以及其是否適用於您的案件,請查看以下鏈接內容或閱讀州長辦公室常問問題 (FAQ)

請注意,受到州長寬免令影響的很多案件來自於俄勒岡州的市級法院和初級法院 (而不是州巡迴法院/OJD)。每個市級法院或郡初級法院負責轄區內罰金的寬免。詳情請見州長的常問問題。

更多鏈接:

Lệnh của Thống đốc Kotek về việc miễn tiền phạt giao thông, cung cấp cơ hội phục hồi bằng lái - Lệnh này có áp dụng cho vụ kiện của bạn không?

Tóm lại: Nếu bạn bị mất bằng lái xe do không trả tiền phạt hoặc hầu tòa, bạn có thể đủ điều kiện để lấy lại bằng lái của mình.

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2023, Thống đốc Tina Kotek đã ban hành lệnh thi hành miễn các khoản tiền phạt và lệ phí chưa thanh toán trong hàng nghìn vụ vi phạm giao thông ở Oregon tại các tòa án ở Oregon dẫn đến việc bị treo bằng lái xe do không trả tiền phạt ( FTC) hoặc không ra hầu tòa (FTA) và đáp ứng các tiêu chí bổ sung do Thống đốc xác định. Lệnh của Thống đốc Kotek là lệnh tiếp theo Lệnh miễn tiền phạt giao thông do cựu Thống đốc Kate Brown ban hành vào tháng 12 năm 2022. Lệnh sử dụng các tiêu chí tương tự nhưng liệt kê các vụ kiện bổ sung được DMV xác định. Lệnh của Thống đốc Kotek sẽ có tác dụng cho phép các cá nhân bị ảnh hưởng tìm cách lấy lại bằng lái xe của họ thông qua Bộ Dịch vụ Lái xe và Phương tiện Cơ giới Oregon (DMV).

Bộ Tư pháp Oregon (OJD) chịu trách nhiệm thi hành lệnh của Thống đốc đối với các tòa án. OJD sẽ thông báo cho DMV khi một người không còn nợ tiền phạt và lệ phí trong vụ kiện tại tòa án có trong lệnh của Thống đốc.

Để xác định xem vụ kiện tại tòa án của bạn có nằm trong lệnh của Thống đốc hay không, vui lòng xem danh sách các vụ kiện nằm trong lệnh miễn của Thống đốc Kotekdanh sách các vụ kiện có trong lệnh miễn của cựu Thống đốc Brown. OJD sẽ không gởi thông báo riêng cho những người có vụ kiện bị ảnh hưởng bởi một trong hai lệnh.

Nếu bạn không chắc liệu vụ kiện tại tòa án của mình có nằm trong lệnh miễn tiền phạt của cựu Thống đốc Brown hay Thống đốc Kotek hay không, bạn có thể tra cứu hồ sơ của mình một cách miễn phí ở trang mạng Tìm kiếm Hồ sơ Trực tuyến của Bộ Tư pháp Oregon (tìm theo tên hoặc số vụ kiện của bạn). Kết quả sẽ cho biết liệu bạn có bất kỳ khoản tiền phạt hoặc phí nào còn nợ cho vụ kiện đó hay không.

Nếu bạn có thắc mắc về cách đăng ký lấy lại bằng lái xe hoặc các câu hỏi khác liên quan đến đặc quyền lái xe của bạn, vui lòng xem phần Trang mạng Miễn tiền phạt của DMV.

Để biết thêm thông tin về lệnh miễn phạt của Thống đốc Kotek và liệu lệnh này có áp dụng cho (các) vụ kiện cụ thể của bạn hay không, vui lòng xem các liên kết bên dưới hoặc xem lại Các câu hỏi thường gặp (FAQ) từ Văn phòng Thống đốc .

Điều quan trọng cần lưu ý là nhiều vụ kiện bị ảnh hưởng bởi lệnh miễn của Thống đốc là từ các tòa án thành phố và tòa pháp lý của Oregon (không phải các tòa án của tiểu bang/OJD). Mỗi tòa án thành phố hoặc tòa án tư pháp có trách nhiệm xóa bỏ tiền phạt trong những vụ kiện đó. Đọc Câu hỏi thường gặp của Thống đốc để biết thêm thông tin.

Nối kết bổ sung:

Указ губернатора Котек об отмене штрафов за нарушение правил дорожного движения, предоставляющий возможность восстановления водительских прав – применим ли он к вашему делу?

В конечном итоге: Если вы потеряли свои водительские права из-за неуплаты штрафов или неявки в суд, вы можете иметь право получить свои права обратно.

Первого декабря 2023 года губернатор штата Орегон Тина Котек (Tina Kotek) издала указ, освобождающий от уплаты неуплаченных штрафов и сборов по тысячам дел о нарушении правил дорожного движения штата Орегон в окружных судах штата Орегон, которые привели к приостановлению действия водительских прав из-за неуплаты штрафа (FTC) или неявки в суд (FTA) и которые соответствуют дополнительным критериям, определенным губернатором. Указ губернатора Котек является дополнением к распоряжению об освобождении от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, изданному бывшим губернатором штата Кейт Браун (Kate Brown) в декабре 2022 года. В нем используются те же критерии, но перечислены дополнительные случаи, выявленные Отделом обслуживания водителей и автотранспортных средств штата Орегон (DMV). Распоряжение губернатора Котек позволит пострадавшим лицам добиваться восстановления своих водительских прав через отдел DMV.

Департамент юстиции штата Орегон (OJD) отвечает за исполнение указа губернатора для окружных судов. Департамент OJD уведомит отдел DMV, когда лицо больше не будет иметь задолженности по штрафам и сборам по делу окружного суда, которое включено в распоряжение губернатора.

Для того, чтобы определить, было ли ваше дело в окружном суде включено в указ губернатора, пожалуйста, ознакомьтесь со списком дел, включенных в указ губернатора Котек об освобождении от уплаты штрафа и со списком дел, включённых в распоряжение бывшего губернатора штата Браун об освобождении от уплаты штрафов. Департамент OJD не будет отправлять индивидуальные уведомления лицам, чьи дела подпадают под действие какого-либо указа.

Если вы не уверены, было ли ваше дело в окружном суде включено в указ бывшего губернатора Браун или губернатора Котек об освобождении от уплаты штрафов, вы можете посмотреть свое досье на бесплатном веб-сайте департамента OJD по адресу: Oregon Judicial Department Online Records Search (поиск по вашему имени или номеру вашего дела). Результаты укажут, есть ли у вас какие-либо непогашенные штрафы или сборы по этому делу.

Если у вас есть вопросы о том, как подать заявление на восстановление ваших водительских прав, или другие вопросы, связанные с вашими водительскими правами, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией на вебсайте: DMV’s Fine Remittance Webpage.

Для получения дополнительной информации об указе губернатора Котек об освобождении от уплаты штрафов и о том, применим ли он к вашему конкретному делу (делам), пожалуйста, перейдите по ссылкам ниже или ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами (FAQ) в офисе губернатора.

Важно отметить, что многие дела, на которые распространяется постановление губернатора об освобождении от уплаты штрафов, рассматриваются муниципальными судами и органами юстиции штата Орегон (а не окружными судами штата/департаментом OJD). Каждый отдельный городской суд или окружной суд юстиции несет ответственность за отмену штрафов в этих делах. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами губернатора.

Дополнительные ссылки:

교통위반 벌금 면제와 운전면허 복귀의 기회를 제공하는Kotek 주지사의 명령- 당신의 케이스에 적용되나요?

요점: 벌금을 내지 않거나 법원출두를 하지 않아 운전면허가 취소되었다면, 당신은 운전면허를 다시 받을 수 있는 자격이 될 수도 있습니다.

2023년 12월 1일, Tina Kotek 주지사는 주지사가 정한 추가 기준에 맞을 경우, 벌금을 지불하지 않았거나 (FTC) 법정출두를 하지 않아 (FTA) 운전면허가 정지된 수천건의 오레곤주 순환법원 교통위반 케이스들에 있어서 미납된 벌금과 수수료를 면제하는 행정명령 을 내렸습니다. 이 Kotek 주지사의 명령은 2022년 12월에 내려졌던 전 주지사 Kate Brown의 교통위반 벌금을 면제하는 명령에 뒤따른 것입니다. 이 명령은 동일한 기준을 사용하지만 DMV 가 확정한 추가적인 케이스들을 포함합니다. Kotek 주지사의 명령은 오레곤 운전자와 자동차 서비스 (DMV)를 통하여 운전면허증을 복귀할 수 있도록 위와 같은 이유로 면허정지나 취소를 당한사람들에게 혜택을 주게 됩니다.

순환법원에 관련된 주지사의 명령은 오레곤 사법부 (OJD)에서 발효시키게 됩니다. 주지사의 명령에 해당되는 순환법원의 케이스에 있어서 어떤 사람이 더 이상 벌금이나 수수료 지불책임이 없다는 것을 OJD에서 DMV측에 통보하게 됩니다.

당신의 순환법원 케이스가 주지사의 명령에 포함되었는지를 알기 위하여, Kotek 주지사의 면제 명령에 포함된 케에스들의 리스트 Brown 전 주지사의 면제 명령에 포함된 케이스들의 리스트 를 보십시오. OJD는 양 명령으로 인하여 혜택을 받을 수 있는 케이스들의 당사자들에게 통보를 보내지 않습니다.

당신의 순환법원 케이스가 Brown 전 주지사나 Kotek 주지사의 벌금면제 명령에 포함되어 있는지 확신할 수 없다면 무료로 Oregon Judicial Department Online Records Search (오레곤 사법부 온라인 기록 검색) 웹사이트에서 당신의 기록을 찾아볼 수 있습니다 (본인의 이름 또는 케이스 번호로 검색하십시오). 검색을 통하여 당신의 케이스에 미납된 벌금이나 수수료가 있는지를 알 수 있습니다.

어떻게 운전면허 복귀신청을 하는지 또는 운전할 수 있는 권리에 대한 다른 질문이 있으면 DMV’s Fine Remittance Webpage (DMV의 벌금면제 웹페이지)를 방문하십시오.

Kotek 주지사의 벌금면제에 관한 정보와 그 명령이 당신의 케이스에 해당되는지에 관한 정보를 더 알기 위하여 아래 링크를 보거나 Frequently Asked Questions (FAQ) from the Governor’s Office (주지사 사무실에서 제공한 자주하는 질문들)을 검토하십시오.

이 주지사 면제명령의 혜택을 받을 수 있는 케이스들 중 많은 케이스가 오레곤주의 지역자치 법원과 저스티스 법원들 (municipal and Justice courts)의 케이스들이라는 것을 아는 것이 중요합니다 (주 순환법원/OJD가 아님). 그런 케이스들에 있어서는 도시의 자치법원 또는 카운티의 저스티스 법원들이 각각 벌금면제를 처리하여야 합니다. 주지사 사무실에서 제공한 자주하는 질문들을 읽어보십시오.

추가 링크들:

أمر حاكمة الولاية كوتيك بإسقاط بعض غرامات المرور، مما يتيح فرصة لاستعادة الرخصة – هل انطبق على حالتك؟

خلاصة القول: إذا فقدت رخصة قيادتك بسبب عجزك عن سداد الغرامات أو عن الحضور بالمحكمة، قد تكون مستحقًا لرد رخصتك لك.
في الأول من ديسمبر 2023، أصدرت حاكمة الولاية تينا كوتيك أمرًا تنفيذيًا بإسقاط الغرامات والرسوم غير المسددة في الآلاف من حالات مخالفات المرور بأوريغون في محاكم دائرة أوريغون التي نتج عنها إيقاف رخصة قيادة السائق لعجزه عن سداد الغرامة أو عن الحضور بالمحكمة، والتي تستوفي معايير إضافية حددتها حاكمة الولاية. يعد أمر الحاكمة كوتيك أمرًا متممًا للأمر بإسقاط غرامات المرور الذي أصدرته حاكمة الولاية السابقة كيت براون في ديسمبر 2022. يتبع هذا القرار المعايير نفسها ولكن يورد حالات إضافية حددها قسم المركبات وقائدي السيارات. أمر حاكمة الولاية كوتيك بإسقاط الغرامات يسمح للأشخاص المتضررين طلب إعادة سريان رخص قيادتهم من خلال قسم خدمات المركبات وقائدي السيارات بأوريغون.

تتولى دائرة القضاء بولاية أوريغون مسؤولية إنفاذ أمر حاكمة الولاية بمحاكم الدائرة كما تقوم الدائرة بإخطار قسم المركبات وقائدي السيارات بسقوط الغرامات والرسوم المفروضة على شخص ما في قضية بمحكمة من محاكم الدائرة لأنها مشمولة في أمر حاكمة الولاية.

لمعرفة إذا ما كانت قضيتك بمحكمة الدائرة مشمولة في أمر حاكمة الولاية، رجاء الاطلاع على قائمة القضايا المشمولة في أمر الحاكمة كوتيك بإسقاط الغراماتوقائمة القضايا المشمولة في أمر حاكمة الولاية السابقة براون بإسقاط الغرامات. لن تقوم دائرة القضاء بأوريغون بإرسال إخطارات فردية لأصحاب القضايا المشمولين في أي من الأمرين.
إذا لم تكن واثقًا من أن قضيتك القائمة بمحكمة الدائرة مشمولة في أي من الأمرين سواءً أمر حاكمة الولاية السابقة براون أو أمر حاكمة الولاية كوتيك بإسقاط الغرامات، يمكنك البحث عن سجلك من خلال الموقع المجاني للبحث الإلكتروني عن سجلات دائرة القضاء بولاية أوريغون (ابحث باسمك أو رقم قضيتك). ستظهر النتائج إذا ما كانت عليك أية غرامات أو رسوم غير مسددة في هذه القضية.

إذا كانت لديك أية أسئلة حول كيفية التقدم لطلب إعادة رخصة القيادة الخاصة بك أو أية أسئلة أخرى ذات صلة بامتيازات القيادة الممنوحة لك، رجاء الاطلاع على الموقع الإلكتروني لسقوط الغرامات التابع لقسم المركبات وقائدي السيارات.

للمزيد من المعلومات حول أمر حاكمة الولاية كوتيك بإسقاط الغرامات وإذا ما كان ينطبق على قضيتك أو قضاياك خاصةً، رجاء الاطلاع على الروابط الواردة أدناه أو على قائمة الأسئلة الشائعة الواردة من مكتب حاكمة الولاية.

يجب التنويه إلى أن الكثير من القضايا المشمولة في أمر حاكمة الولاية بإسقاط الغرامات واردة من محاكم العدالة والبلدية (وليست محاكم الدائرة التابعة للدولة/دائرة القضاء بولاية أوريغون). كل محكمة من محاكم البلدية بالمدينة أو محاكم العدالة بالمقاطعة مسؤولة عن إسقاط الغرامات في تلك القضايا. اقرأ قائمة الأسئلة الشائعة الواردة من مكتب حاكمة الولاية للمزيد من المعلومات.

روابط إضافية:


December 21, 2022 - Governor Brown’s Order Remitting Traffic Fines – Did it apply to your case?

On December 21, 2022, Governor Kate Brown remitted the unpaid fines and fees in approximately 3,350 Oregon traffic violation cases in Oregon circuit courts that have resulted in driver license suspensions due to failure to pay the fine or failure to appear in the case and that meet additional criteria determined by the Governor. The Governor’s remission order allows affected individuals to seek reinstatement of their driver license through the Oregon Department of Transportation (ODOT) Driver and Motor Vehicles Division (DMV).

The Oregon Judicial Department (OJD) is responsible for implementing the Governor’s order and for notifying the DMV when a person no longer owes fines and fees on a circuit court case that is covered by the Governor’s order. 

A list of the cases included in the Governor’s remission order may be found here.  If you are not sure whether your circuit court case was included in the Governor’s fine remission order, you can look up your record on the free Oregon Judicial Department Online Records Search website (search by your name or your case number). The results will indicate whether you have any fines or fees outstanding for that case. 

OJD will not send individual notices to people with cases affected by the Governor’s order. 

If you have questions about how to apply for reinstatement of your driver license or other questions related to your driving privileges, please contact the DMV.

For more information about the Governor’s fine remission order and whether it applies to your specific case(s), please see the links below or review the Frequently Asked Questions (FAQ) from the Governor’s Office.

It is important to note that the majority of the cases affected by the Governor’s remissions order on December 21, 2022 are from Oregon’s municipal and justice courts (not the state circuit courts/OJD). Each individual city municipal court or county justice court is responsible for the remission of fines in those cases. Read the Governor’s FAQ for more information.