Skip to Main Content

Translated Statewide Forms

 
All translated forms are to be used as a guide. These forms have been translated to help you understand the English form. You must fill out the English form and submit that form to the court. 

 

Click on a language below to find the forms available in that language.

Spanish

 
Los formularios traducidos deben servir solamente como guía. Estos formularios han sido traducidos para ayudarle a entender el formulario en inglés. El formulario que debe rellenar y presentarle al tribunal es el formulario en inglés.
 

Russian

Все формуляры, переведённые на другой язык, должны использоваться в качестве руководства. Эти переводы формуляров предназначены для того, чтобы помочь вам понять содержание формуляров на английском языке. Вам следует заполнить формуляр на английском языке для подачи его в суд.

Vietnamese

Tất cả các đơn đã được dịch ra nhằm mục đích để hướng dẫn bạn cách điền đơn.  Các mẫu đơn này đã được dịch để giúp bạn hiểu mẫu đơn tiếng Anh.  Bạn phải điền đơn tiếng Anh và nộp đơn đó lên tòa án.
 

Korean

모든 번역된 양식들은 가이드로서 사용 되어야함. 양식들은 영어로된 양식을 이해하는데 도움이 되기위하여 번역되었음. 법원에 제출할때는 반드시 영어로된 양식을 작성하여 제출하여야함.
 

Chinese (Traditional)

所有表格的翻譯版本只能作為參考。這些表格被翻譯是為了幫助您理解英文表格。您必須填寫英文表格並提交給法院。